AKTUALNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 maja 2022 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Wprowadzane zmiany wynikają z podniesienia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 6 maja 2022 r.

Aktualna tabela oprocentowania depozytów i kredytów.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 07 maja 2022 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Wprowadzane zmiany wynikają z podniesienia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2022 r.

Tabela oprocentowania

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku (piątek) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zaprasza Wszystkich Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich  w 2022 roku, które odbędą się zgodnie z ustalonym przez Zarząd Harmonogramem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 4. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków przyjętych
  na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.
 6. Przedstawienie zamierzeń i planu działalności Banku na 2022 rok.
 7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie projektów uchwał, których treść będzie poddana obradom najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Ocena wywiązywania się delegatów Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Jednocześnie informujemy, że przynależność Członków Banku do poszczególnych Zebrań Grup Członkowskich w 2022 roku, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich dokonała Uchwałą Nr 01/003/2022 w dniu 30 marca 2022 roku.

Ponadto z zadowoleniem zawiadamiamy, że powracamy do starych dobrych czasów z przed pandemii Covid-19. Bank organizuje jubileuszową dwudniową wycieczkę dla aktywnych Członków Banku.

Więcej informacji oraz wręczenie Voucherów umożliwiających wyjazd zostanie przedstawiona podczas zebrania.

HARMONOGRAM

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Zarząd Banku Spółdzielczego
    w Kątach Wrocławskich

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15/04/2022 r. (piątek) Oddziały Banku będą

 czynne do godziny 15:00.

Zlecenia płatnicze składane za pomocą bankowości elektronicznej będą realizowane

 w tym dniu do godziny 15:00.

o zlotych L

 

PROMOCJA od 01.04.2022 r. dla Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich wprowadza promocję „0 zł” za miesięczną obsługę rachunku dla Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 • Promocja skierowana jest do Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nawiążą z Bankiem pierwszy stosunek umowny (umowy rachunku bieżącego) od dnia 01-04-2022 r. 
 • Promocja polega na zwolnieniu przez okres 12 miesięcy (od dnia założenia rachunku a upływa z końcem 12 miesiąca kalendarzowego liczonego wraz z miesiącem zawarcia umowy) z opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego, pomocniczego i walutowego lub całego pakietu rachunków RB/pomocniczy/walutowy.
 • W przypadku kilku zawartych z klientem umów - promocyjny okres 12 miesięcy liczy się od najstarszej zawartej umowy
 • Promocja obejmuje maksymalnie: 1 rachunek rozliczeniowy bieżący, 1 rachunek pomocniczy i maksymalnie po jednym rachunku dla każdej z obsługiwanych walut obcych

Po tym okresie Klienta obowiązuje standardowa Tabela opłat i prowizji.

Uprzejmie informujemy, że udostępniliśmy dla Państwa nową wersję aplikacji eCorpoNet, która ma ułatwić codzienną pracę, zaoszczędzić czas i sprawić, by żmudna praca nie była tylko przykrym obowiązkiem.

Od dnia 01.04.2022 r. mogą Państwo wybrać w momencie logowania nową wersję eCorpoNet lub dotychczasową wersję eCorpoNet (JAVA).

Różnice pomiędzy eCorpoNet 1.10.x a eCorpoNet 1.5.x (wersja przeglądarkowa):

 • nowa wersja nie wymaga instalowania Javy
 • nowa wersja po zalogowaniu prezentuje "zwiniętą" listę rachunków(poprzednia wersja ukazuje rachunki od razu)
 • nowa wersja wspiera systemy Windows 10 i Mac OS X
 • nowa wersja wspiera przeglądarki: Edge 89 i wersje nowsze, Firefox 87i wersje nowsze, Chrome wersja 89 i wersje nowsze(porzednia wspiera: Internet Explorer 8.0 i wersje nowsze, Firefox 42 iwersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza , Opera 27 i wersje nowsze)
 • nowa wersja nie ma opcji Kopiuj Wklej Wytnij w zakładce Przelewy
 • nowa wersja ma tylko opcję otwarcia wydruku PDF, poprzednia wersjama opcje: Otwórz i Zapisz(PDF otwarty w przeglądarce ma przycisk Pobierz)
 • nowa wersja ma tylko przycisk Otwórz dla eksportu do MT940,poprzednia wersja ma opcje: Otwórz i Zapisz(otwiera się okno dialogowe Windows które umożliwia otwacie lubzapisanie pliku)
 • nowa wersja wymaga instalacji wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost dla użytkowników podpisukwalifikowanego
 • obsługa białej listy podatników VAT

Express Elixir

 

Z Express Elixir w kilka sekund bezpiecznie przelejesz pieniądze z banku do banku – przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Przelew natychmiastowy można zrealizować tak samo łatwo jak tradycyjny. Wystarczy zalogować się do swojego konta przez system bankowości elektronicznej eBankNet wybrać opcję natychmiastowego przelewu Express Elixir. Po zaakceptowaniu transakcji pieniądze trafią do odbiorcy nawet w kilka sekund – szybko i bezpiecznie.

Dlaczego warto skorzystać z systemu Express Elixir:

 • dostępność – przelew natychmiastowy Express Elixir jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
 • szybkość – przelew Express Elixir wykonywany jest natychmiast – większość transakcji realizowana jest w czasie kilku sekund, dlatego jest to optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy liczy się czas dotarcia pieniędzy do odbiorcy,
 • wygoda – wystarczy zalogować się do swojego konta przez system bankowości elektronicznej eBankNet i dokonać płatności,
 • bezpieczeństwo – Express Elixir obsługuje KIR, czyli instytucja, która od 25 lat odpowiada za prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami w Polsce.
 • kwota – jednorazowa kwota realizowanego przelewu nie może być wyższa niż 5.000,00 zł.

 

Zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2022 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Wprowadzane zmiany Tabeli opłat i prowizji związane są z wprowadzeniem do oferty nowego produktu dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych- usługa Express Elixir – (płatności natychmiastowe – limit pojedynczego przelewu wychodzącego 5.000,00 zł).

Usługa Express Elixir dostępna jest dla Klientów przez 24 godzin na dobę /7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Nowa Tabela dostępna jest w Placówkach Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz na stronie internetowej Banku (www.bskw.pl).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Podstawą zmian w Tabeli opłat i prowizji są Regulaminy prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich oraz Regulaminy prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich .

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami Regulaminów, jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

DOTYCZY TABELI OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 marca 2022 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich czasowo wycofuje z oferty depozytów przyjmowanych od Klientów Instytucjonalnych następujące typy lokat:

 1. Lokaty standardowe - 1 miesięczne (oprocentowanie zmienne)
 2. Lokaty standardowe - 1 miesięczne (oprocentowanie stałe)
 3. Lokaty krótkoterminowe MIG (oprocentowanie stałe) – wszystkie okresy (3- dni, 7- dni, 14- dni, 21- dni).

Podkategorie

POWRÓT