Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zaprasza Wszystkich Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich  w 2022 roku, które odbędą się zgodnie z ustalonym przez Zarząd Harmonogramem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 4. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków przyjętych
  na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.
 6. Przedstawienie zamierzeń i planu działalności Banku na 2022 rok.
 7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie projektów uchwał, których treść będzie poddana obradom najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Ocena wywiązywania się delegatów Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Jednocześnie informujemy, że przynależność Członków Banku do poszczególnych Zebrań Grup Członkowskich w 2022 roku, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich dokonała Uchwałą Nr 01/003/2022 w dniu 30 marca 2022 roku.

Ponadto z zadowoleniem zawiadamiamy, że powracamy do starych dobrych czasów z przed pandemii Covid-19. Bank organizuje jubileuszową dwudniową wycieczkę dla aktywnych Członków Banku.

Więcej informacji oraz wręczenie Voucherów umożliwiających wyjazd zostanie przedstawiona podczas zebrania.

HARMONOGRAM

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Zarząd Banku Spółdzielczego
    w Kątach Wrocławskich

POWRÓT