Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku (piątek) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli (Uchwała Nr 01/001/2022).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.06.2021 roku.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2021 rok zawierające:
  • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku,
  • Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2021 rok,
  • Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2021 rok,
  • Informację z wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego za 2021 rok,
  • Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2021 roku,
  • Informację z oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich
   za 2021 rok,
  • Informację z oceny adekwatności i skuteczności Procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich procedur i standardów etycznych za 2021 rok,
  • Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
 1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok, Sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2022 rok.
 3. Przerwa w obradach (15 min).
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie Uchwały Nr 02/001/2022 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2021 rok.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 03/001/2022 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2021 rok.
 7. Podjęcie Uchwały Nr 04/001/2022 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2021 rok.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 (Uchwała Nr 05/001/2022, Uchwała Nr 06/001/2022, Uchwała Nr 07/001/2022).
 9. Podjęcie Uchwały Nr 08/001/2022 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały Nr 09/001/2022 w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2022 rok.
 11. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 12. Podjęcie Uchwały Nr 10/001/2022 w sprawie: uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 13. Ocena realizacji zaleceń polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji przez Krajową Radę Spółdzielczą w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. w 2021 r. - (Uchwała Nr 11/001/2022).
 14. Podjęcie Uchwały Nr 12/001/2022 w sprawie: oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2021 roku.
 15. Omówienie zmian oraz przyjęcie Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich – (Uchwała Nr 13/001/2022).
 16. Przedstawienie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 17. Podjęcie Uchwały Nr 14/001/2022 w sprawie: uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 18. Podjęcie Uchwały Nr 15/001/2022 w sprawie: oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2021 rok.
 19. Podjęcie Uchwały Nr 16/001/2022 w sprawie: odwołania Uchwały Nr 17/2015 w sprawie: uchwalenia Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich z dnia 20.05.2015 roku.
 20. Podjęcie Uchwały Nr 17/001/2022 w sprawie: ustalenia górnej granicy zobowiązań pieniężnych zaciąganych przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej obecności, Zebranie Przedstawicieli odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, po upływie pół godziny od czasu zwołania Zebrania.

            

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego

                w Kątach Wrocławskich

POWRÓT